» Thông tin » SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Danh Sách Sinh Viên 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định có trụ sở tại địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (0256) 3822628 
(XEM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI)
Fax: (0256) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn

 Có thể bạn quan tâm:

>>> Hồ sơ thành lập công ty tại Bình Định

>>> Tư vấn thành lập công ty tại Bình Định

>>> Thành lập công ty tnhh tại Bình Định

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

I

LÃNH ĐẠO SỞ       

 

1

Nguyễn Thành Hải

Giám đốc

3 812 006

2

Phạm Đình Tòng

Phó Giám đốc

3 822 535

3

Trần Vũ Thanh Hùng

Phó Giám đốc

3 824 015

4

Tô Hiếu Trung

Phó Giám đốc

3 822 442

II

VĂN PHÒNG SỞ (Fax: 0256.3 824 509)

5

Cao Hoàng Hiếu

Chánh Văn phòng

3 811 181

6

Đường Tùng Lợi

Phó Chánh Văn phòng

3 818 669

7

Lương Minh Hoàng

Chuyên viên

3 818 669

8

Trần Thị Minh Nhân

Văn thư

3 822 628

9

Phạm Thị Anh Chúng

NV Phục vụ

3 822 628

10

Lê Thành Phương

Lái xe

 

III

THANH TRA SỞ

 

11

Phạm Minh Tiến

Chánh Thanh tra

3 816 701

12

Trương Ngọc Hưng

Phó Chánh Thanh tra

3 816 701

13

Nguyễn Thị Ái Thịnh

Chuyên viên

3 816 701

14

Nguyễn Phương Đài

Chuyên viên

3 816 701

IV

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

15

Hồ Kim Hạnh

Trưởng phòng

3 814 814

16

Trần Văn Trí

Phó Trưởng phòng

3 826 083

17

Nguyễn Thế Vũ

Phó Trưởng phòng

3 826 083

18

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

3 811 224

19

Nguyễn Duy Cường

Chuyên viên

3 811 224

20

Ngô Thuỳ Trang

Chuyên viên

3 811 224

V

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 

21

Nguyễn Quang Minh

Trưởng phòng

3 822 849

22

Nguyễn Thị Bình

Phó Trưởng phòng

3 816 675

23

Lê Quang Đạt

Chuyên viên

3 816 675

24

Châu Ngọc Cần             

Chuyên viên

3 816 675

25

Nguyễn Vũ Tường        

Chuyên viên

3 816 675

26

Lê Thành Tâm

Chuyên viên

3 816 675

VI

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

27

Hồ Sĩ Bố

Trưởng phòng

3 825 487

28

Nguyễn Hoài Nhân

Phó Trưởng phòng

3 816 709

29

Huỳnh Lê Quốc Bảo

Chuyên viên

3 816 709

30

Nguyễn Chí Nghĩa

Chuyên viên

3 816 709

31

Đặng Công Hảo

Chuyên viên

3 816 709

VII

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

32

Phan Văn Toàn

Trưởng phòng

3 822 820

33

Lê Lâm Ba

Phó Trưởng phòng

3 822 832

34

Từ Thị Hoa

Chuyên viên

3 822 832

35

Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

3 822 832

36

Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyên viên

3 822 832

VIII

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GSĐT

 

37

Trần Minh Thông

Trưởng phòng

3 818 217

38

Nguyễn Thành Hưng

Phó Trưởng phòng

3 811 757

39

Đoàn Thế Hải

Chuyên viên

3 811 757

40

Huỳnh Minh Khoa

Chuyên viên

3 811 757

41

Lê Thị Tường Vy

Chuyên viên

3 811 757

IX

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

1

Nguyễn Bay

Giám đốc

3 818 886

2

Trần Bửu Ấn 

Phó Giám đốc

3 817 468

3

Nguyễn Thị Hồng Sĩ

Phó Giám đốc

3 818 889

4

Trương Công Chương 

Chuyên viên

3 818 883

5

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

3 817 468

6

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Kế toán

3 818 888

7

Dương Tuấn Linh 

Chuyên viên

3 818 883

8

Nguyễn Nhật Trí

Chuyên viên

3 818 883

9

Huỳnh Thị Thiện Anh    

Chuyên viên

3 817 468

10

Võ Thành Duy

Chuyên viên

3 817 468

11

Phạm Thị Hậu        

Văn thư

3 818 888

12

Lê Anh

Chuyên viên

3 818 888

Xem thêm:
>> 
Nên thành lập công ty tnhh hay doanh nghiệp tư nhân

>> Nên thành lập hộ kinh doanh hay công ty, doanh nghiệp TN

>> Các loại vốn của doanh nghiệp
>> 
Quy định cách đặt tên công ty

Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định 

- Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

- Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

I. Vị trí và chức năng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc cụ thể tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở  theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
>> 
Thuê người đại diện theo pháp luật

>> Quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần

>> Lưu ý và những điều cấm trong đặt tên công ty, doanh nghiệp

>> Biên bản góp vốn thành lập công ty

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch:

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; tiếp nhận, thẩm định, quyết định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền; tiếp nhận, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ( trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã);

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền;

b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:

a) Là thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố, thị xã.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
>> Quy định về người đại diện theo pháp luật
>> Cách ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh

>> Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

>> Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì
>> 
Danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Hướng dẫn cách đặt tên công ty doanh nghiệp

>> Vốn điều lệ và vốn pháp định  

>> Bầu dồn phiếu công ty cổ phần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH0905 548 995
0918 588 240HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 41    Lượt truy cập: 2410074