CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

LUẬT DOANH NGHIỆP


Luật Doanh nghiệp số 68-2014-QH13

Luật Doanh nghiệp số 68-2014/QH13. Năm 2019 đã có dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi, tuy nhiên Luật doanh nghiệp chưa được thông qua. Vì thế trong năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2014 vẫn tiếp tục còn hiệu lực

Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty

Luật doanh nghiệp 2020 - Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 - Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Luật doanh nghiệp 2020 - Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 - Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô

Luật doanh nghiệp 2020 - Quy định chung

Luật doanh nghiệp 2020 - Quy định chung. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty

Luật Doanh Nghiệp 2020 - Pháp lý thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh Nghiệp 2020 - Pháp lý thành lập doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này

Luật doanh nghiệp 2020 - Những điểm mới cần lưu ý

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới

Luật doanh nghiệp 2020 - Nhóm công ty

Luật doanh nghiệp 2020 - Nhóm công ty. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác

Luật doanh nghiệp 2020 - Doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp 2020 - Doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Luật doanh nghiệp 2020 - Doanh nghiệp nhà nước

Luật doanh nghiệp 2020 - Doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty TNHH một thành viên

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty TNHH một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty hợp danh

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty hợp danh. Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020 - Công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

0905 548 995
0918 588 240VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 50    Lượt truy cập: 1799100