» Thông tin » SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG
Danh Sách Sinh Viên 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang có trụ sở tại địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204-3854317 (XEM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI)

Fax: 0204-3854923

Có thể bạn quan tâm:

>>> Thủ tục thành lập công ty tại Bắc Giang

>>> Điều cần biết khi thành lập công ty tại Bắc Giang

>>> Thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang

>>> Thành lập công ty cổ phần tại Bắc Giang


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG

Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Lãnh Đạo Sở

Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc - 0204 3 604 894 - 0983 810 234 - thuybtt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Cường - Phó Giám đốc - 0204 3 854 436 - 0984 466 466 - cuongn_skhdt@bacgiang.gov.vn

Dương Ngọc Chiên - Phó Giám đốc - 0204 3854971 - 0912377810 - chiendn_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc - 02043 857099 - 0912 355 822 - huongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Các phòng ban Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Văn phòng Sở

Đoàn Thị Thanh Hương - Chánh Văn phòng - 0204 3 824 758 - 0982 279 468 - huongdtt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thế Tấn - Phó chánh Văn phòng - 02043 522297 - 0982007083 - tannt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên - 02043 823683 - 0902191202 - nthuyen_skhdt@bacgiang.gov.vn

Ngô Thị Hiền - Văn thư - 02043 854 317 - 0979902968 - hiennt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Bộ phận một cửa và trả kết quả

Thường trực bộ phận Một cửa - Chuyên viên - 02043 823139           

Thanh tra Sở

Nguyễn Bá Thắng - Chánh Thanh tra - 02043 824 669 - 0889 785 777 - thangnb_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Hữu Đức - Phó chánh - Thanh tra - 02043 824669 - 0936985903 - ducnh_skhdt@bacgiang.gov.vn

Vũ Thị Hà - Chuyên viên - 02043 824669 - 0988109636 - havt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Trần Minh Dũng - Chuyên viên - 02043 824669 - 0913257237 - dungtm_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Nguyễn Thị Đến - Trưởng phòng - 02043 853807 - 0917368904 - dennt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Long - Phó trưởng phòng - 02043 853807 - 0972121808 - longnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Duy Thanh - Chuyên viên - 02043 853807 - 0912398003 - thanhnd_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Trường - Chuyên viên - 02043 853807 - 0977034020 - truongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Đồng Văn Chiến - Trưởng phòngv02043 858598v0943620089 - chiendv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Vũ Thị Hằng Nam - Phó trưởng phòng - 02043 858598 - 0989418181 - namvth_skhdt@bacgiang.gov.vn

Giáp Văn Vượng - Chuyên viên - 02043 858598 - 0983876583 - vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên - 02043 522297 - 0914652418 - hungnt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành

Hoàng Thế Hưng - Trưởng phòng - 02043 854534 - 0983065929 - hunght_skhdt@bacgiang.gov.vn

Dương Thị Hằng - Phó trưởng phòng - 02043 854534 - 0914373667 - hangdt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ - Chuyên viên - 02043 854534 - 0973853366 - lent_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Hoàng Văn Quyết - Trưởng phòng - 02043 858617 - 0979792304 - quyethv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Doãn Văn Tuân - Phó trưởng phòngv02043 858617 - 0983639678 - tuandv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Việt Phương - Chuyên viênv02043 858617 - 0915564888 - phuongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Hữu Cường - Chuyên viên - 02043 858617 - 0983085878 - cuongnh_skhdt@bacgiang.gov.vn

Ngọc Thị Tình - Chuyên viên - 02043 853807 - 0973498546 - tinhnt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Kinh tế đối ngoại

Vũ Văn Cường - Trưởng phòng - 02043 859606 - 0915093985 - cuongvv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Lê Văn Đông - Phó trưởng phòng - 02043 522297 - 0912652818 - donglv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Dương Thị Vân Giang - Chuyên viên - 02043 859606 - 0985134858 - giangdtv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Ngô Thị Huyền - Chuyên viên - 02043 859606 - 0969554520 - nthuyen_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên - 02043 859606 - 09870410435 - loannt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thu - Thường trực Một cửa lĩnh vực Đầu tư - 02043 823139 - 0911698787 - thuntk_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phòng Đăng ký kinh doanh

Nguyễn Vũ Điển - Trưởng phòng - 02043 859605 - 0912633090 - diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phạm Thanh Thủy - Phó trưởng phòng - 02043 859605 - 0983528082 - thuypt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Lê Thị Thu Hằng - Thường trực Một cửa lĩnh vực Đăng ký kinh doanh - 02043 823139 - 0988133249 - hangltt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Bùi Văn Quý - Chuyên viên - 02043 859605 - 0982 496066 - quybv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến đầu tư & Phát triển doanh nghiệp

Đồng Anh Quân - Giám đốc - 02046 257081 - 0904109996 - quandv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc - 02046 280105 - 0945103108 - trungnx_skhdt@bacgiang.gov.vn

Ngô Tiến Thành - Phó Giám đốc - 02043 854085 - 0988369166 - thanhnt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Xem thêm:

>> Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán

>> Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
>> Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

>> Lưu ý khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang 

- Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

I. Vị trí và chức năng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc cụ thể tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở  theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
>> Vốn pháp định của doanh nghiệp

>> Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

>> Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

>> Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền cổ đông ưu đãi hoàn lại

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch:

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; tiếp nhận, thẩm định, quyết định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền; tiếp nhận, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ( trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã);

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền;

b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:

a) Là thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố, thị xã.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
>> Phân biệt mua phần vốn góp với chuyển nhượng phần vốn góp
>> Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp  

>> Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

>> Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ  

>> Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Cách áp mã ngành nghề đăng ký kinh doanh
>> Quy định người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

>> Thủ tục thuê người đại diện theo pháp luật   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH0905 548 995
0918 588 240HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 28    Lượt truy cập: 2412782